Katapusang Hangyo sa usa ka binilanggo”

Katapusang Hangyo sa usa ka binilanggo”
 
 
Samtang naghulat sa sentensyang kamatayon ang usa ka binilanggo, mihangyo kini sa guardia sa bilangguan, isip “katapusang hangyo” sa dili pa sya pahamtangan sa sentensyang kamatayon, sa paghatag kaniya sa papel ug ballpen. Ug tuod man, human sa pipila ka gutlo, mitawag kini sa guardia, ug mihangyo nga ang maong sulat, ipadangat sa iyang Inahan nga nga ang sulat nagakanayon…
 
 
” Inahan ko, kung adunay matawag nga mas labaw’ng hustisya niining kalibutana, mao nga ikaw maihiuban kanako nga pakahukman sa kamatayon. Kana tungod kay ikaw makasasala sama kanako, ug ingon man sa naignan niining akong kinabuhi.
 
Nahinumdom kaba sa imong kaugalingon, sa dihang gekawat ug akong gedala ang usa ka bisekleta sa usa ka bata nga susama kanako?
O kaha, nahinumdon kaba sa dihang imo kong getabangan sa pagtago sa maong bisekleta aron sa ingon dli kini makita a akong amahan?
O dli ba kaha, nahinumdom kaba sa mga panahong, akong gekawat ang pitaka sa atong silingan?
Ug ngani, mikuyog paka nako ug kitang duha nagtabang paglustay ug gasto sa akong kinawat nga salapi…
Nahinumdom kaba sa dihang, mitubag tubag nako sa akong amahan sa akong getuuhang prinsipyo, nga maoy gani ang hinungdan sa iyang kamatayon?
 
Mao man lamang diay ang iyang kagustuhan nga itul id ang akong mga sayop tungod kay akong gekawat ang resulta sa Kompetition, ug tungod niadto, gepalagpot ko sa akong eskwelahan.
 
Inahan ko, usa lang ko ka bata, ug sa wala madugay, nahimo kung usa ka batan on nga naglibog sa mga mga lakang nga akong pagalaktan ug hangtod nalang nga nahimo akong depectosong pagkatawo ug nahimong sagbot sa katilingban nga akong getungtungan.
 
Inahan ko, usa lang ko ka bata nga nagkinahanglan sa imong mga gabay ug mga pagtul id sa akong mga lakang, aron dli masimang sa dalan nga akong pagalaktan. Nagkinahanglan ko sa imong pagtul id sa akong mga sayop, ug dli ang imong mga pag uyon. Pero… kining taliwala ning tanan, ikaw akong gepasaylo!
 
Ako lang buot ipaabot kining maong sulat sa kadaghanan sa mga ginikanan sa tibuok kalibutan, aron sila masayod unsa ang maka ayo ug makadaut sa tawo… nga Mao ang Edukasyon.
 
Daghang Salamat Inahan ko, sa paghatag kanako ug kinabuhi, kinabuhing sama nga ikaw ra gihapon ang mikutlo!
 
Imong Anak,
Ang Criminal
 
PAHINUGLOG:
“Kadtong nagahawid sa iyang bunal nagadumot sa iyang anak; Apan kadtong nahagugma kaniya magacastigo kaniya sa matag-panahon. “(Proverbs 13: 24).
 
“Ang Pag Edukar mao ang mas gamhanan nga hinigiban sa pagbag o sa kalibutan”(Nelson Mandela)

Leave a Reply

Your email address will not be published.