Wala ka butang nga mahinungdanon sa Ginoo.

Nagtinguha kaba nga mahiduol kang Kristo, apan wala ka masayod ug unsa ang angay nmong buhaton? O naglibog ka asa ka man magsugod?

Usa sa sugilanon sa Commentaries nga akong ginasunod pagbasa, nagsaysay nga nagkanayon.

Ang akong Inahan ug amahan mga maligdong nga ginikanan sa walay pagduha duha. Aduna silay malig on ug matarong nga pamatasan isip mga among mga ginikanan. Ako ug ang akong mga igsuon, nasayod ug namatoto gayud sa pamatasan nga mahinungdanon alang kanila nga akong mga ginikanan.

Ang usa sa labing mahinungdanong pamatasan ngadto sa akong amahan mao ang PAGKAMATINUD ANON”. ug matud pa nya, ako maglaum nga ang akong mga pulong tuohan gayud. O ang akong mga pulong ug buhat matinud anon ug makiangayon gayud. Ug pinakalabing mahinungdanon kaninya ang pagkamatarong dha sa pagkamatinud anon kun getawag nato sa English nga Honesty”., nga usahay, malab anan na gani, makaingon ta, ah nawala naman pd sa lugar…What mattered most to my father was honesty. I remember how my father used to say, ‘I expect to be believed.’ He regarded honesty as the highest possible value and sometimes went to absurd lengths to retain that standard.

Kaninunduman nga usa ka higayon niana, samtang managtrato pa ang iya kunong mga ginikanan, ang iyang amahan ug inahan nasayop sa bus sa ilang gesakyan, ug mikanaug sila sa dhang narealise nila nga dli diay to ang Bus nga angay nilang sakyan. Ug mitunol ang iyang papa sa Kondukton sa iyang pletehan, pero kini wala dawata sa konduktor sanglit pila raman pd kadupa gikan sa ilang pagsakay sa dha mepara sila aron mokanaug. Apan ang iyang papa wala mobati ug kalipay nga dli sya moplete, maong iyang gepadala ang ilang plete ngadto sa Bus company, ug kini gebalik pd sa kompanya kanila, ug nahitabo ang mataas nga panagbayloay sa mga sulat tungod lang sa maong pletehan, nga sa kahasol sa pamati sa akong inahan hapit gani kini meresulta sa ilang panagbulag. 🙂 maong dli gyud malimtan sa maong Commentaries sa maong kaage sa iyang mga ginikanan.

Matud nya, iyang madumduman kanunay ang pagkamatinud anon nga batasan sa iyang mga ginikanan nga maoy nahimong sumbanan gayod sa ilang pamilya hangtod na sa mga katuigan. Ug sa atong mga mosunod nga tudling atong pagahisgutan kun unsa ang mga butang hiyas o pamatasan nga labing mahinungdanon sa mata sa Ginoo.

Ang mga panid sa Salmo 44:1-12

1. Pagsalig

Asa man nmo ibutang ang imong pagsalig?

Mahinungdanon nga ibutang mo gayud ang imong pagsalig sa saktong lugar. Ang imong pagsalig dli lang maggagikan sa imong kaugalingong kusog. Si Jesus miingon sa kasulatan, ang imong mahait nga hinigiban dli mao ang nakapadaug kanimo sa gubat” Maong dli nato ihurot ang atong pagsalig sa akong kusog, gahum or mga impluwensya sa atong status kundili labing mahinungdanon nga ibutang nato ang atong pagsalig nganha sa Labing makagagahum, ang GINOO.

Ang salmo naglantad sa duha ka diriksyon. Pabalik ug ingon man padulong. (Backward and Forward). ang pabalik nagaingon ” ang imong tuong palad, kamot ug ang kahayag sa imong nawong ,
ug kusog ug sa imong presensyakay gikahimut-an mo man sila. samtang ang forward mao” Ikaw ang akong hari ug Dios nga naghatag ug kadaogan sa mga kaliwat ni Jacob!5Pinaagi sa imong gahom,giyatakyatakan namo ang among mga kaaway,ug pinaagi kanimo gipildi namo sila.

Lord, samtang kami nag atubang sa mga hagit karong adlawa ug ingon man sa umaabot, Salamat Ginoo kay gehatagan mo kami sa kadaugan. Sa kanunay ibutang namo ang imong pagsalig dha kanimo o Ginoo nga among Dios. “

Luke 13:31-14:14

2. Kadasig

Usahay ba, ang imong desisyon nakab ot tungod sa imong mga Kahadlok?

Nelson Mandela nagingon , ‘Akong nahikat onan nga akong kadasig dli gumikan kay walay kukahadlok, kundili, ang akong kadasig nagagikan sa akong kalampusan. Nadasig ako tungod sa mga kalampusan nga akong naangkon, ug kini napahimo kanakong usa ka maisog nga tawo, ug ang maong kaisog maoy nagbuntog sa akong mga kahadlok.’

Dli ikakurat, sa atong pinulungan nga si Jesus gelansang sa Krus human magsangyaw o nahimong ministry sulod sa tulo ka tuig. Sya usa ka bantugang Ministry. Sya adunay dakong Kadasig. Sa dihang si Jesus geignan ” Dagan kay ang imong kinabuhi namiligro! kay si Haring Herodis naghanting sa imong kinabuhi “, nagsugo syag daghan mga tawo aron pagpatay kanimo. wala sya modagan, wala sya molikay, hinuon miadto sya sa kalain laing dapit aron pagsangyaw sa gingharian sa Ginoo. Si Jesus mao ang labing madasigon ibabaw sa yuta, samtang si Herodis mao ang tawong dautan niadtong panahuna.

3. Pagkamanggiluy -on

Ang imong kasingkasing ba, natandog ba dha sa mga tawong imong ikahibagat sa matag adlaw?

Si Jesus dli lang manggeluy on sa mga tawo, kundi naghatag usab syag kaayohan susama sa pag ayo sa mga masakiton. Kahinumduman nga dha sa basahon, iyang gepakita ang iyang pagmahal sa iyang nasud. Sa uban nga mga tudling sa Bala-ang Kasulatan, nag gamit sya sa usa ka imahen sa usa ka Ina-ang manok nga magtapok sa iyang mga piso ilawom sa iyang pako, si Jesus usab nagpasabot nga ang iyang amahan nagtinguha kayod sa pagtapok sa iyang tanang mga binuhat ilawom sa protection sa iyang kaugalingong pako. Niining mga tudlinga gepakita ni Jesus ang iyang dakong gugma ug kalu-oy sa iyang mga anak.

Ug labaw sa tanan, gepakita ni Jesus ang iyang dakong Kaluoy ug gugma dha sa iyang kamatayon sa Krus para kanataong tanan.

4. Pagmapaub-sanon

Unsa ang imong paglantaw sa imong kaugalingon? Imo bang gekumpara sumala usab sa kahimtang sa uban? Sa imong Silingan? Sa imong igsuon? o sa imong mga relatives?

Si Jesus naghisgot bahin sa pagpaubos. Naghangyo siya kanato sa pagpaubos sa pinakaubos nga sitwasyon. Matud pa nya , ” Ayaw pagtinguha sa dakong kadungganan. Hinuon iyang kining geilisan sa pagtinguha sa pagmapaubsanon, bisan paman sa imong kahimtang. Bisan pag datu ka, ayaw kalimti ang pagpaubsanon. Be humble. Kay matud pa nya, Si kinsa tong mapahitas on, ipaubos, ug kinsa tong mapaubsanon ipataas.

Si kinsa tong mga tawong nagtuong labaw na gyud sila sa tanan, mao usab ang mga tawong kalit lang nmong nakitang labing ubos kaysa uban. Maong sahay makaingon ta sa expression sa karon ng panahon, sa tagalog pa ” Bilog ang mundo Pare!” 🙂

5. Ang mga kabus

Mas mAre you tempted to spend time with people of influence and wealth who will be able to pay you back?

Again and again the Scriptures come back to ‘the poor’. We see this in both the New Testament and the Old Testament readings for today. What matters to God is your attitude to the poor.

Jesus said, ‘When you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed’ (vv.13–14). Jean Vanier, founder of L’Arche, a community for and with people with disabilities, has done this every day for over fifty years.

Jesus is encouraging us to seek out those who are poor in our own community. We are to spend our time serving those who ‘won’t be able to return the favour’ (v.14, MSG).

Moses said, ‘There should be no poor among you’ (Deuteronomy 15:4). He also said, ‘There will always be poor people in the land’ (v.11). Jesus said something similar: ‘The poor you will always have with you’ (Matthew 26:11). The fact that the poor will always be with us does not mean that we should not seek to eradicate poverty.

Lord Jesus, help me to be more like you – more courageous, more compassionate and more humble. Give me your heart for the poor, your eyes to see them and your heart to serve them.

Deuteronomy 15:1-16:20

6. Generosity

Do you ever find yourself being a little mean or penny-pinching?

The principle of generosity runs throughout the Bible. Don’t be ‘hard-hearted’ (15:7) when you see poverty and need. Don’t be ‘tight-fisted’ (v.7). Rather be ‘open-handed’ (v.8) – giving to all those who are in need. If people need to borrow from you, you should ‘freely lend’ (v.8) without interest. Always give generously without a grudging heart. We should ‘always be generous, open purse and hands’ (v.11, MSG).

Your giving is a response to God’s generosity to you: ‘Give to them as the Lord your God has blessed you’ (v.14).

7. Remembrance

Do you easily forget what God has done for you?

The people of God were called to ‘Remember that you were slaves in Egypt’ (v.15; 16:12). ‘Remember the time of your departure from Egypt’ (v.3). Part of the great festivals of Passover (vv.1–8), Weeks (vv.9–12) and Tabernacles (vv.13–17) was to do with remembrance (see v.3, ‘Remember…’).

One of the aspects of Holy Communion is that it is a constant reminder of the death and resurrection of Jesus – rescuing you from the slavery of sin and death, and setting you free to know God and to receive life in all its fullness – indeed, eternal life.

8. Justice

Do you care about justice?

Justice is of high value to God. Honesty matters to God (my father was right!). ‘Appoint judges… to judge the people fairly and honestly. Don’t twist the law. Don’t play favourites’ (vv.18–19a, MSG). Follow justice and justice alone’ (v.20).

The rule of law really matters. We see all around the world the terrible injustice and suffering that results in places where either there are no judges or the judges do not judge the people fairly. There are many parts of the world where the police and judges accept bribes. Hence the importance of this command, ‘Do not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the righteous’ (v.19). Where the rule of law is not strong, the innocent can be arrested and imprisoned simply because someone has been dishonest and taken a bribe.

Lord, may my values be more like your values. May my thoughts and my ways become more like your thoughts and your ways. May what matters to me be what matters to you.