Category Archives: Mga Pamalandong sa Kinabuhing Kristohanon

PAMALANDONG Disyembre 27, 2015 FEAST OF THE HOLY FAMILY.

Sa unang Domingo human sa Pasko, saulogon sa Simbahan ang pangilin sa Sagrada Pamilya ni Jose, Maria ug Hesus. Sila ang numero uno nga modelo sa usa ka pamilya nga nagsubay sa kabubut-on sa Dios. Ang mga pagbasa ning Domingoha nagtudlo kanato og tulo ka mga mahinungdanong elemento sa usa ka Kristohanon o sagrado nga pamilya.

Una, aron ang usa ka pamilya mahimong sagrado, kinahanglan nga ang mga sakop niini mopasulod sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Sa panahon ni Hesus, ang mga relihiyosong kalihokan, sama sa Pangilin sa Pagsaylo, maoy pamaagi sa mga tawo sa pagpadayag sa ilang dakong panginahanglan sa Dios. Ang pamilya ni Jose, Maria ug Hesus, sama sa kasagarang pamilya sa Israel, mag-adtoan sa sinagoga aron sa pag-ampo ug pagsimba sa Dios. Nasabtan nila nga kon wala ang Dios, wala silay mahimo.

Usa ka dakong obligasyon sa mga ginikanan ang pagtudlo sa mga anak, ilabina sa mga butang nga adunay kalabotan sa Dios. Ang mga ginikanan maoy unang magsasangyaw, unang katekista, sa ilang mga anak. Sila ang angayan nga mag-una sa pag-ampo diha sa panimalay ug sa pagsimba matag Domingo. Ang ilang mga maayong pulong ug buhat maoy makatabang sa pagpasabot sa mga anak unsa kamahigugmaon ang Dios.

Ikaduha, aron mahimong sagrado ang pamilya, kinahanglan sa mga sakop niini ang pagtahod, paghigugmaay ug pagsinabtanay sa usag-usa. Si San Pablo nagkanayon: “Mga asawa, sunda ug tahora ang inyong bana kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon.” Ang mga bana maoy pangulo sa pamilya, apan magdumala sila dili sa paghawod-hawod kondili sa pag-serbisyo. Matod pa ni San Pablo ngadto sa taga Efeso: “Mga bana, higugmaa ang inyong asawa sama sa paghigugma ni Kristo sa Simbahan” (5:25). Sama nga gihalad ni Kristo ang iyang tibuok kinabuhi sa Simbahan, ang mga bana usab maghalad sa ilang kinabuhi pinaagi sa pag-atiman sa ilang pamilya.

Ang gugma ug respeto nga ihatag sa magtiayon sa usag-usa bililhon kaayo alang sa maayong pagtubo sa mga anak. Kasagaran sa mga kabataan nga nagdako sa pamilya nga malinawon ug mahigugmaon mahimo nga mga maayong tawo ug molampos sa ilang kinabuhi. Samtang sila nga nagtubo sa pamilya nga gubot ug awayon malagmit mahimong problemado ug dili magmalampuson.

Ang magtiayon, amahan ug inahan, angay nga maghiusa sa pagpadako sa mga anak. Diha sa pagdisiplina, likayan nila ang sakit nga mga pulong ug pagdagmal sa mga anak. Diha sa ebanghelyo, gipadayag ni Maria ug Jose ang ilang kabalisa ngadto sa batang Hesus sa paagi nga puno sa pagtahod: “Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo.” Kasagaran, ang maalam-alamong pagpasabot maoy maghulma og maayong konsensya sa mga anak.

Pinaagi sa pagtahod sa mga ginikanan, ang mga anak makapahimuot sa Dios (Col 3:20). Ang unang pagbasa nag-ingon nga kadtong motahod sa mga ginikanan makadawat og ganti ug mapasaylo sa ilang mga sala (Sir 3:3-6). Ug ang maayong pagtagad nga ihatag ngadto sa mga tigulang magpabilin gayod diha sa panumduman sa Dios (Sir 3:14).

Ug sa katapusan, aron mahimong sagrado ang pamilya, ang mga sakop kinahanglan nga magpinasayloay sa ilang mga sayop. Si San Pablo nagdasig sa matag pamilya nga maghupot og mga hiyas sa pagkamanggiloloy-on, pagkamahigugmaon, pagkamapaubsanon, pagkamaaghop, ug pagkamapailobon. Kinahanglan nilang magpasensya ug magpasaylo sa usag-usa. Kon ang usa adunay kasuko sa lain, sundon niya ang ehemplo ni Hesus nga mohatag og pasaylo ngadto sa masalaypon (Col 3:13).

Ang panagbingkil sa mga sakop diha sa pamilya nahimong problema sa daghang panimalay karon. Ang trabaho, negosyo, ug mga materyal nga butang nakakuha sa panahon para sa usag-usa. Kon wala nay lig-ong panaghiusa sa pagbati (emotional bonding), ang relasyon sa mga sakop sa pamilya, sa magtiayon ug sa mga magsuon, mahimo gayong problemado.

Kining pangilin sa sagrado nga pamilya ni Jose, Maria ug Hesus magpahimangno kanato nga ang tinuod nga kalipay mahuptan lamang sa pamilya kon anaa ang panagsuod ug panaghigugmaay sa mga sakop niini. Kon adunay panagbingkil diha sa pamilya, gitawag kita nga mouna sa pagtunol sa kamot sa pagpakighiuli. Ang maayong relasyon sa usag-usa mas mahinungdanon pa kaayo kaysa daghang mga butang ning kalibotan.

Pamalandongan nato kini:
1. Komusta man ang atong relasyon diha sa pamilya? Naghari pa ba kanato ang paghigugma ug pagtahod sa usag-usa?
2. Unsa may angay natong buhaton aron mapabilin kitang adunay panahon para sa Dios, sa isigkaingon, ug sa kaugalingon?

 

 Courtesy to the writer :